KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2020


UBND XÃ YÊN ĐỨC

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

 

 

Số: 03/KH-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Yên Đức, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2020

           

- Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều;

- Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Đức 

- Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

- Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

- Căn cứ tình hình hoạt động của Trung tâm HTCĐ xã

Trung tâm HTCĐ xã Yên Đức  xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 3/2020 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Dự kiến các hoạt động

- Tuyên truyền giáo dục công tác bảo vệ môi trường, thôn xóm.

- Tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an ninh, an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện.

- Tuyên truyền giữ gìn trật tự trị an, cấm buôn bán, tàng trữ, sản xuất vật liệu, chất gây nổ.

- Phối hợp với các thôn, các trường học, cơ quan trong xã tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 03, kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Yên Đức (02/3/1947-02/3/2020), ngày thành lập Đoàn TNCS HCM.

- Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các lớp chuyển giao KHKT: Gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh cho  lúa xuân năm 2020,

- Tiếp tục chương trình học tập suốt đời, tiếp tục phong trào thi đua "Quản lý tốt- Dạy thật tốt-Học thật tốt" mừng đảng mừng xuân trong các nhà trường, tham gia các cuộc thi do cấp trên tổ chức.

- Tập huấn công tác xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập...

- Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, trong thời tiết đang giao mùa, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, người cao tuổi.

- Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, trong thời tiết đang giao mùa cho đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ.

- Tuyên truyền Luật bình đẳng giới.

- Hưởng ứng Ngày Olimpic vì sức khỏe toàn dân và Ngày Quốc tế hạnh phúc năm 2019. (27/03)

- Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

- Giáo dục sức khỏe, giới tính.

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

- Giáo dục môi trường, hải đảo (bảo vệ chủ quyền biển đảo)

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của Trung tâm HTCĐ phối hợp với các ban ngành, trường học trong xã.

- BCH  Chi đoàn các thôn.

- Các ban, ngành, đoàn thể của 5 thôn.

- Các tầng lớp nhân dân trong xã.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện:       Từ  26/02/2020 - 25/3/2020

- Địa điểm: Tại nhà văn hóa 5 thôn và hội trường UBND xã, các trường học, trạm y tế, các cơ quan trên địa bàn.

4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Đức nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để Trung tâm HTCĐ xã Yên Đức hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của Trung tâm HTCĐ đạt kết quả tốt.

5. Lực lượng phối kết hợp: 

- Các ban ngành đoàn thể của 5 thôn trên địa bàn. Toàn bộ nhân dân trong xã Yên Đức.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 3 năm 2020. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm  tao điều kiện để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

II. Kinh phí tổ chức

            - TTHTCĐ xã.

            - UBND xã Yên Đức.

            - Xã hội hóa.

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TTHTCĐ;

- Lưu VP. 

TM BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Toạn


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu