KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2019


UBND XÃ YÊN ĐỨC

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

 

 
   

Số: 07/KH-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
   

Yên Đức, ngày 25  tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2019

           

- Căn cứ vào sự chỉ dạo của phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều;

- Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Đức 

-  Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

- Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

- Căn cứ tình hình hoạt động của TT HTCĐ xã Yên Đức.

  Trung tâm HTCĐ xã Yên Đức xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 6/2019 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục tiêu.

Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 6/2019. Tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, đáp ứng nhu cầu người học.

2. Dự kiến các hoạt động.

- Giáo dục truyền thống thông qua các ngày lễ lớn trong tháng 6/2019

- Tuyên truyền giáo dục công tác bảo vệ môi trường thôn xóm.

- Tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an ninh, an toàn giao thông, mọi người đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện.

- Phối hợp với Đoàn xã, các chi đoàn thôn, các tổ chức đoàn thể  tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 6, hoạt động hè năm 2018.

- Tiếp tục duy trì dạy bơi cho học sinh TH &THCS trong hè.

- Phối hợp tổ chức các lớp học tiếng Anh giao tiếp cho người dân Yên Đức trong hè theo đề án của thị xã Đông Triều.

- Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các lớp chuyển giao KHKT: Gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh cho  lúa vụ mùa năm 2019, tiếp tục triển khai dự án nếp cái hoa vàng, giống có chất lượng cao trên địa bàn xã.

- Tiếp tục chương trình học tập suốt đời, học tập tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Phối hợp các trường tổ chức hoạt động các cuộc thi do cấp trên tổ chức.

- Tuyên truyền, giáo dục kiến thức phòng chống các dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước, tiếp tục mở lớp học bơi cho học sinh TH-THCS, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

- Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ.

- Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

- Giáo dục môi trường, vệ sinh đồng ruộng, tích cực sử dụng chế phẩm sinh học thân thiên với môi trường.

- Tuyên truyền người dân chủ động, tích cực phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã.

3. Đối tượng tham gia

      - Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của Trung tâm HTCĐ TT phối hợp với các ban ngành, trường học trong xã.

      - BCH  chi đoàn các thôn.

      - Các ban ngành đoàn thể của 5 thôn.

      - Toàn bộ nhân dân trong xã.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện:       Từ  26/5/2019 - 25/6/2019

- Địa điểm: Tại nhà văn hóa 5 thôn và hội trường UBND xã, các trường học, trạm y tế, các cơ quan trên địa bàn.

5. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Đức nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của Trung tâm HTCĐ đạt kết quả tốt.

6. Lực lượng phối kết hợp: 

- Các ban ngành đoàn thể của 5 thôn trên địa bàn. Toàn bộ nhân dân trong xã Yên Đức.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 6 năm 2019. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm  tao điều kiện để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

II. Kinh phí tổ chức

- TT HTCĐ xã cấp.

- UBND xã YĐ.

- Xã hội hóa.

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu VP. 

TM BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Toạn

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu