KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2019


UBND XÃ YÊN ĐỨC

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

––––––––––––

Số: 06/KH-TTHTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

 

Yên Đức, ngày 25 tháng 4  năm 2019.

 

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2019

 

- Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo công tác của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều về hoạt động của các TTHTCĐ xã, phường tháng 5/2019;

- Căn cứ tình hình thực tế địa phương xã Yên Đức;

-  Căn cứ kết quả điều tra  nhu cầu học tập của nhân dân;

Ban Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã Yên Đức xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 5/2019  cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu,

 Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5/2019. Tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, đáp ứng nhu cầu người học.

2. Các hoạt động trong tháng.

- Giáo dục truyền thống thông qua các ngày lễ lớn trong tháng 5/2019.

- Chăm sóc, phòng dịch bệnh, cho gia súc, gia cầm, cho tôm cá.

- Tổ chức tuyên truyền pháp luật,  không buôn bán, tàng trữ pháo và vật liệu nổ, không vi phạm tệ nạn xã hội. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện luật giao thông đường bộ, an toàn giao thông.

- Tiếp tục chương trình học tập suốt đời, duy trì phong trào đọc sách, ngày hội đọc năm 2019, xây dựng xã hội học tập.

- Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng, chống các bệnh theo mùa;

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ cho bà mẹ và trẻ em trong tháng.

- Tuyên truyền, chuyển giao KHKT: Kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh cho lúa chiêm xuân năm 2019.

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Tổ chức tuyên truyền nước sạch và vệ sinh môi trường. Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch đẹp.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục phong trào thi đua "Quản lý tốt- Dạy thật tốt-Học thật tốt" trong các nhà trường, tổ chức ôn tập và thi học kỳ II năm học 2018-2019. Tham gia cuộc thi do cấp trên tổ chức. Duy trì lớp học võ cổ truyền dân tộc, lớp TDDS của CLB NCT.

3. Đối tượng tham gia

- Ban Giám đốc TTHTCĐ xã Yên Đức;.

- Các ban,  ngành, đoàn thể,  tổ chức xã hội, học sinh các trường học trong xã.

- Các tầng lớp nhân  dân trong toàn xã.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện: Từ 26/4/2019 - 25/5/2019

- Địa điểm: Hội trường UBND xã,  nhà văn hóa các thôn, Trạm y tế, các trường học trong xã Yên Đức.

5. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 5 năm 2019; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, tạo điều kiện giúp đỡ để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch. Kết hợp các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, trường học để thực hiện.

 - Lực lượng phối kết hợp: Các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân trong xã.

6. Kinh phí tổ chức

          - Ngân sách hoạt động của TT HTCĐ xã Yên Đức

          - UBND xã Yên Đức;

          - Các trường học;

          - Các  dự án, Xã hội hóa.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã

- Trung tâm HTCĐ xã  t/h;

- Lưu VP.

T/M BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Toạn


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu