KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2019


UBND XÃ YÊN ĐỨC

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

 

Số: 10/KH-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

Yên Đức, ngày 25 tháng 8  năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2019

           

- Căn cứ vào sự chỉ dạo của phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều;

- Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Đức 

- Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

- Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

- Căn cứ tình hình hoạt động của Trung tâm HTCĐ xã Yên Đức

Trung tâm HTCĐ xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2019 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

 Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 9, các hoạt động thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, đáp ứng nhu cầu người học.

  1. Dự kiến các hoạt động.

- Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống tai tai nạn thương tích và đuối nước,

- Tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an ninh, an toàn giao thông, mọi người đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện.

- Phối hợp với Đoàn xã, các Chi đoàn thôn, các trường học  tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 9, tổng kết công tác hoạt động hè 2019. phối hợp tổ chức liên hoan tiếng hát làng văn hóa năm 2019, chuẩn bị cho việc mừng thọ cho người cao tuổi (1/10), tết trung thu cho các cháu.

- Tiếp tục duy trì lớp học võ cổ truyền tại Chùa Cảnh Huống, dạy bơi cho học sinh TH-THCS để phòng tránh đuối nước.

- Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các lớp chuyển giao KHKT: Phòng trừ sâu, bệnh, ốc biêu vàng, chăm bón  cho  lúa vụ mùa năm 2019. Phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2019. Tiếp tục duy trì lớp học IPM trên cây lúa.

- Tiếp tục chương trình học tập suốt đời, học tập tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề của năm 2019. Duy trì phong trào đọc sách.

- Tổ chức tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, con đối tượng chính sách nhân dịp vào năm học mới.

- Phối hợp với các trường học trong xã, chuẩn bị tốt các điều kiên cần thiết cho năm học mới, tổ chức Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường - Ngày khai giảng năm học 2019-2020 và tham gia các cuộc thi do cấp trên tổ chức. Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại Trung tâm HTCĐ xã.

- Tuyên truyền, giáo dục kiến thức phòng chống các dịch bệnh theo mùa, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tiêm phòng định kỳ cho bà mẹ và trẻ em theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, an toàn khi tham gia giao thông, Luật bình đẳng giới.

- Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh của CLBDS (Hội người cao tuổi).

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

- Giáo dục vệ sinh môi trường và tổng vệ sinh môi trường vào ngày cuối tháng, vệ sinh đồng ruộng, sử dụng chế phẩm sinh học. Vệ sinh môi trường thường kỳ.

- Phối hợp với các thôn tổ chức ký cam kết xây dựng vườn mẫu, hộ gia đình mẫu, con đường mẫu.

  2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của Trung tâm HTCĐ, phối hợp với các ban ngành, trường học trong xã.

- BCH  chi đoàn các thôn.

- Các ban ngành đoàn thể của 5 thôn.

- Các tầng lớp nhân dân trong xã.

 3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện:       Từ  26/8/2019 - 25/9/2019

- Địa điểm: Tại nhà văn hóa 5 thôn và hội trường UBND xã , các trường học, trạm y tế, các cơ quan trên địa bàn.

4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Đức nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của Trung tâm HTCĐ đạt kết quả tốt.

5. Lực lượng phối kết hợp: 

- Các ban ngành đoàn thể của 5 thôn trên địa bàn, các tầng lớp nhân dân trong xã Yên Đức.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 9 năm 2019 của Trung tâm HTCĐ xã Yên Đức, đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm  tạo điều kiện để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

II. Kinh phí tổ chức

- Trung tâm HTCĐ xã cấp.

- UBND xã YĐ.

- Xã hội hóa.

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu VP. 

T/M BAN GIÁM ĐỐC

P.GIÁM ĐỐC

 

 

Trịnh Văn Toạn


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu