Phân công nhiệm vụ năm học 2013 - 2014


 

 Phân công nhiệm vụ năm học 2013- 2014

 

 

 

TT

 

Họ và tên

 

Chức danh

 

chuyên môn

 

 

Chức danh Trung tâm

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thị Hải

 

Phó Chủ tịch UBND xã

Giám đốc Trung tâm

Chỉ đạo chung

2

 

Hiệu trưởng trường THCS Yên Đức

Phó Giám đốc Trung tâm

Theo dõi khối các trường học,

3

Mạc thị Thương

Chủ tịch mặt trận Tổ quốc xã

Phó Giám đốc Trung tâm

Theo dõi các cơ sở thôn

4

Vũ Thị Toan

 

GV thường trực

Ủy viên

Thường trực TT

5

Trịnh Quý Thanh

 

Bí thư Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh

Uỷ viên

Tiểu ban VHVN

6

Phạm Thị Huế

 

Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã

Uỷ viên

Phụ trách tiểu ban GD BVMT

7

Vũ Vân Hải

 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

Uỷ viên

Phụ trách tiểu ban GD BV MT

8

Trịnh Việt Cường

Công chức xã

Uy viên

Phụ trách tiểu ban TDTT

9

Vũ Đình Diên

 

 

Chủ tịch HNDTT

Uỷ viên

Phụ trách tiểu ban KHKT

10

Nguyễn Văn Hữu

Kế toán

 

Uỷ viên

Kế toán

11

Vũ Thị Na

Công chức xã

 

Uỷ viên

Thủ quĩ

 

 Các thông tin khác: