Phân công nhiệm vụ 
 
TT
 
Họ và tên
 
 
Chức danh
 
chuyên môn
 
 
Chức danh Trung tâm
 
Nhiệm vụ
1
Nguyễn Thị Hải
 
Phó Chủ tịch UBND xã
Giám đốc Trung tâm
Chỉ đạo chung
2
Nguyễn Văn Chính
 
Hiệu trưởng trường THCS Yên Đức
Phó Giám đốc Trung tâm
Theo dõi khối các trường học, y tế , văn hoá
3
Vũ Đình Diên
 
Chủ tịch mặt trận Tổ quốc xã
Phó Giám đốc Trung tâm
Theo dõi các cơ sở thôn
4
Vũ Thị Toan
 
GV thường trực
Ủy viên
Thường trực TT
5
Đậu Thị Hải Nhung
 
Bí thư Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh
Uỷ viên
Tiểu ban VHVN
6
Phạm Thị Huế
 
Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã
Uỷ viên
Phụ trách tiểu ban GD cơ bản
7
 Đoàn văn Sóc
 
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã
Uỷ viên
Phụ trách tiểu ban chính sách, PL
8
Trịnh Việt Cường
Công chức xã
Uy vien
Phụ trách tiểu ban TDTT
9
Mạc thị Thương
Chủ tịch HNDTT
Uỷ viên
Phụ trách tiểu ban KHKT
10
Nguyễn Văn Hữu
Kế toán
Uỷ viên
 
11
Vũ Thị Na
Công chức xã
Uỷ viên
Thủ quĩ