THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 6 NĂM 2019


THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 6 NĂM 2019

 

TT

Tên hoạt động giáo dục

Số lớp (chuyên đề)

Số lượt người tham gia

Ghi chú

1

Học chương trình xóa mù chữ, giáo dục trương trình sau biết chữ

0

0

 

2

Học nghề ngắn hạn

0

0

 

3

Chuyên đề Giáo dục pháp luật, Nghị quyết của Đảng

1

152

 

4

Chuyên đề  Giáo dục sức khỏe

2

166

 

5

Chuyên đề Giáo dục môi trường

1

377

 

6

Chuyên đề Văn hóa xã hội

5

973

 

7

Chuyên đề Phát triển kinh tế

1

15

 

8

Chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống (bơi)

10

230

 

9

Học tiếng Anh

19

629

 

10

Các chương trình văn nghệ, thể dục thể thao được phổ biến

2

130

 

11

Chuyên đề của chương trình khác

6

295

 

 

Tổng

47

2967

 

 

 

 

Người lập biểu

PHÓ GIÁM ĐỐC TTHTCĐ

(Đã ký)

Bùi Long Biên

Trịnh Văn Toạn


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất