TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2017


TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2017

TT

Nội dung bồi dưỡng, học tập

Số lớp

đã mở

Số lượt người tham gia

1

Tập huấn kiến thức dạy khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế.

0

0

2

Đào tạo nghề.

0

0

3

Tuyên truyền các Nghị quyết, Pháp luật, kết luận của Trung ương, của tỉnh, các ngày lễ lớn.

0

0

4

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

0

0

5

Tuyên truyền về phát triển kinh tế.

0

0

6

Tuyên truyền về chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, kỹ năng sống.

2

210

7

Tuyên truyền, bảo vệ môi trường, khí hậu.

1

170

8

Tuyên truyền về Y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm.

0

0

9

Xây dựng xã hội học tập.

3

410

10

Xây dựng nông thôn mới.

2

18

11

Phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn xã hội.

0

0

12

Kiến thức tin học, ngoại ngữ.

0

0

13

Dân số, gia đình, chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em.

5

816

14

Xoá đói giảm nghèo.

0

0

15

An ninh, quốc phòng, biên giới, hải đảo.

0

0

16

Lớp học xóa mù chữ, phụ đạo, học âm nhạc, hội hoạ…

0

0

17

An toàn giao thông.

1

208

18

Thể dục, thể thao.

1

254

19

Công tác Hội, công tác cộng đồng.

4

272

20

Chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi.

0

0

21

Tuyên truyền về văn hoá, xã hội.

1

220

22

Tập huấn nghiệp vụ: Du lịch, hành chính.

0

0

23

Các lớp khác.

2

33

 

Tổng cộng

22

2611

 

NGƯỜI BÁO CÁO

 

 

Bùi Long Biên

TM. BAN GIÁM ĐỐC TTHTCĐ

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trịnh Văn Toạn


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu