THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2019


THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2019

 

TT

Tên hoạt động giáo dục

Số lớp (chuyên đề)

Số lượt người tham gia

Ghi chú

1

Học chương trình xóa mù chữ, giáo dục trương trình sau biết chữ

0

0

 

2

Học nghề ngắn hạn

0

0

 

3

Chuyên đề Giáo dục pháp luật

1

81

 

4

Chuyên đề  Giáo dục sức khỏe

2

166

 

5

Chuyên đề Giáo dục môi trường

1

377

 

6

Chuyên đề Văn hóa xã hội

5

547

 

7

Chuyên đề Phát triển kinh tế

4

3060

 

8

Chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống

1

157

 

9

Chuyên đề của chương trình khác

0

0

 

10

Các chương trình văn nghệ, thể dục thể thao được phổ biến

1

120

 

 

Tổng

15

4508

 

 

 

 

Người lập biểu

PHÓ GIÁM ĐỐC TTHTCĐ

(Đã ký)

Bùi Long Biên

Trịnh Văn Toạn

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu