THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 NĂM 2019


THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 NĂM 2019

 

TT

Tên hoạt động giáo dục

Số lớp (chuyên đề)

Số lượt người tham gia

Ghi chú

1

Học chương trình xóa mù chữ, giáo dục trương trình sau biết chữ

0

0

 

2

Học nghề ngắn hạn

0

0

 

3

Chuyên đề Giáo dục pháp luật

1

219

 

4

Chuyên đề  Giáo dục sức khỏe

4

303

 

5

Chuyên đề Giáo dục môi trường

2

578

 

6

Chuyên đề Văn hóa xã hội

3

393

 

7

Chuyên đề Phát triển kinh tế

3

3123

 

8

Chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống

1

157

 

9

Chuyên đề của chương trình khác

3

1104

 

10

Các chương trình văn nghệ, thể dục thể thao được phổ biến

1

120

 

 

Tổng

18

5997

 

 

Người lập biểu

PHÓ GIÁM ĐỐC TTHTCĐ

(Đã ký)

Bùi Long Biên

Trịnh Văn Toạn

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu