THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HỌC TIẾNG ANH TẠI XÃ YÊN ĐỨC HÈ 2019


THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HỌC TIẾNG ANH TẠI XÃ YÊN ĐỨC HÈ  2019

10/6-10/8/2019

 

STT

Tên lớp

Khối lớp

Giờ học

Ngày học

Địa điểm

Trợ giảng

Giaó viên nước ngoài

1

E1

1+2

7.30-9.00

Thứ 2, Thứ 5

Tiểu học Yên Đức

Tuyết Minh

Judy Ann Aquino De Leon

2

E2

1+2

7.30-9.00

Thứ 3, Thứ 6

Tiểu học Yên Đức

Cao Giang

Judy Ann Aquino De Leon

3

E3

1+2

9.10-10.40

Thứ 2, Thứ 5

Tiểu học Yên Đức

Nguyễn Thu

Judy Ann Aquino De Leon

4

E4

1+2

9.10-10.40

Thứ 3, Thứ 6

Tiểu học Yên Đức

Anh Văn

Judy Ann Aquino De Leon

5

E5

3+4

7.30-9.00

Thứ 2, Thứ 5

Tiểu học Yên Đức

Nguyễn Thu

John Renz Aguilar

6

E6

3+4

7.30-9.00

Thứ 3, Thứ 6

Tiểu học Yên Đức

Đặng Thủy

John Renz Aguilar

7

E7

3+4

9.10-10.40

Thứ 2, Thứ 5

Tiểu học Yên Đức

Hồng Yến

John Renz Aguilar

8

E8

3+4

9.10-10.40

Thứ 3, Thứ 6

Tiểu học Yên Đức

Hoàng Yến

John Renz Aguilar

9

E9

5+6

7.30-9.00

Thứ 2, Thứ 5

THCS Yến Đức

Hồng Yến

Jerwin Mayani Fernandez

10

E10

5+6

7.30-9.00

Thứ 3, Thứ 6

THCS Yến Đức

Hoàng Yến

Jerwin Mayani Fernandez

11

E11

5+6

9.10-10.40

Thứ 2, Thứ 5

THCS Yến Đức

Tuyết Minh

Jerwin Mayani Fernandez

12

E12

7+8

9.10-10.40

Thứ 3, Thứ 6

THCS Yến Đức

Đặng Thủy

Jerwin Mayani Fernandez

13

E13

7+8

7.30-9.00

Thứ 4, Thứ 7

THCS Yến Đức

Hồng Phương

Judy Ann Aquino De Leon

14

E14

7+8

9.10-10.40

Thứ 4, Thứ 7

THCS Yến Đức

Hồng Phương

Judy Ann Aquino De Leon

15

E15

Học tập cộng đồng

19.30-21.00

Thứ2, Thứ 4

Hội trường thôn Yên Khánh

Cao Giang

Judy Ann Aquino De Leon

16

E16

Học tập cộng đồng

19.30-21.00

Thứ2, Thứ 4

Hội trường thôn Chí Linh

Tuyết Minh

John Renz Aguilar

17

E17

Học tập cộng đồng

19.30-21.00

Thứ2, Thứ 4

Hội trường thôn Đồn Sơn

Anh Văn

Jerwin Mayani Fernandez

18

E18

Học tập cộng đồng

19.30

Thứ 3, Thứ 5

Hội trường thôn Đức Sơn

Anh Văn

Jerwin Mayani Fernandez

19

E19

Học tập cộng đồng

19.30

Thứ 3, Thứ 5

Hội trường thôn Dương Đê

Cao Giang

John Renz Aguilar

 

E1: Lớp 1ª

- Khối 3 + khối 4 = 3 lớp: E5, E6, E7

- Khối 5 + khối 6 = 3 lớp: E8, E9, E10

- Khối 7 + khối 8 = 3 lớp: E11, E12, E13

- Khối 9 + Học tập cộng đồng = 5 lớp: E14, E15, E16, E17, E18


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu