Thời Khoá biểu


TT

Họ và tên

 Chức danh 

chuyên môn

 Chức danh Trung tâm

 Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thị Hải

 

Phó Chủ tịch UBND xã

Giám đốc Trung tâm

Chỉ đạo chung

2

Nguyễn Văn Chính

 

Hiệu trưởng trường THCS Yên Đức

Phó Giám đốc Trung tâm

Theo dõi khối các trường học, y tế , văn hoá

3

Trịnh Văn Toạn

 

Phó chủ tịch Hội Khuyến học xã

Phó Giám đốc Trung tâm

Theo dõi các cơ sở thôn

4

Bùi Long Biên

 

GV thường trực

Ủy viên

Thường trực TT

5

Trịnh Quý Thanh

 

Bí thư Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh

Uỷ viên

Tiểu ban VHVN

6

Phạm Thị Huế

 

Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã

Uỷ viên

Phụ trách tiểu ban GD cơ bản

7

 Vũ Vân Hải

 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

Uỷ viên

Phụ trách tiểu ban chính sách, PL

8

Trịnh Việt Cường

Công chức xã

Uy vien

Phụ trách tiểu ban TDTT

9

Vũ Đình Diên

Chủ tịch HNDTT

Uỷ viên

Phụ trách tiểu ban KHKT

10

Nguyễn Văn Quang

Kế toán

Uỷ viên

 

11

Nguyễn Ngọc Khuê

Công chức xã

Uỷ viên

Thủ quĩ


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu