KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2020


UBND XÃ YÊN ĐỨC

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

––––––––––––

Số: 01/KH-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

Yên Đức, ngày 25 tháng 12 năm 2019.

 

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2020

 

- Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo công tác của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều về hoạt động của các Trung tâm HTCĐ xã, phường tháng 01/2020.

- Căn cứ tình hình thực tế địa phương xã Yên Đức;

-  Căn cứ kết quả điều tra  nhu cầu học tập của nhân dân;

Ban Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng  xã Yên Đức xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 01/2020  cụ thể như sau:

1. Dự kiến các hoạt động cơ bản

  Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 01/2020, các hoạt động thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển Kinh tế, Văn hoá - Xã hội, Quốc phòng, An ninh ở địa phương, đáp ứng nhu cầu người học.

- Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các lớp chuyển giao KHKT: Gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh cho  lúa  vụ  xuân năm 2020.

- Tiếp tục tuyên truyền nước sạch và vệ sinh môi trường, các công trình vệ sinh hợp lý ở các thôn xóm, bảo vệ môi trường, biển đảo,

- Vận động mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ người nghèo, nhất là trong dịp tết nguyên đán Canh Tý.

- Tập huấn công tác xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập.

- Tuyên truyền, ký cam kết chống đốt pháo, thả đèn trời, buôn bán, vận chuyển vật liệu nổ.

- Tập huấn về kĩ năng sống: kĩ năng phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại tình dục trẻ em.

- Tiếp tục chương trình học tập suốt đời, tiếp tục phong trào thi đua "Quản lý tốt - Dạy thật tốt - Học thật tốt" mừng Đảng mừng xuân trong các nhà trường.

- Tuyên truyền giáo dục sức khỏe:  Phòng, chống các bệnh mùa Đông - Xuân, tiêm Vác xin cho các cháu nhỏ theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Duy trì các lớp TDDS của Hội NCT. Lớp võ dân tộc cổ truyền Chùa Cảnh Huống, lớp bồi dưỡng kiến thức âm nhạc cho thanh thiếu niên.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tuyên truyền, tiêm phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm, phòng trừ các loại bệnh cho cá.

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện luật an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

2. Đối tượng tham gia

- Ban Giám đốc Trung tâm HTCĐ xã Yên Đức;.

- Các Ban,  Ngành, Đoàn thể,  tổ chức xã hội, học sinh các Trường học trong xã.

- Các tầng lớp nhân  dân trong toàn xã.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện: Từ 26/12/2019 đến 25/01/2020

- Địa điểm: Hội trường UBND xã, nhà văn hóa các thôn, Trạm y tế, các trường học trong xã Yên Đức.

4. Tổ chức thực hiện.

- Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 01 năm 2020; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, tạo điều kiện giúp đỡ để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch. Kết hợp các Ban, Ngành, Đoàn thể, tổ chức xã hội, Trường học để thực hiện.

- Lực lượng phối kết hợp: Các Ban, Ngành, Đoàn thể, tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân trong xã.

5. Kinh phí tổ chức

       - Ngân sách hoạt động của Trung tâm HTCĐ xã Yên Đức

       - UBND xã Yên Đức;

       - Các trường học;

       - Các  dự án, Xã hội hóa.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã

- Trung tâm HTCĐ xã  t/h;

- Lưu VP.

T/M BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Toạn


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu