BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2019


UBND XÃ YÊN ĐỨC

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

 
   

Số:  04/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––

Yên Đức, ngày 25 tháng 03 năm 2019

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

THÁNG 03/2019

 

I . Đánh giá khái quát tình hình Trung tâm HTCĐ tháng 03/2019

        - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND xã về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng.

        - Được sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể,  các trường học, doanh nghiệp, TT đã triển khai kịp thời các hoạt động trong tháng, thực hiện các nội dung cơ bản trong tháng:  tuyên truyền, thực hiện các chuyên đề về pháp luật, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật, các hoạt động nhân đạo, từ thiện,  GD truyền thống, GD sức khoẻ, môi trường, vật nuôi...

         -  Được sự tham gia nhiệt tình của các ban nghành, câu lạc bộ sở thích, các  em học sinh, các tầng lớp nhân dân trong toàn xã.

I.1.  Kết quả tổ chức thực hiện:

TT

Thời gian

Tên hoạt động giáo dục

Đơn vị thực hiện

Số lượt người tham gia

Kết quả

1

26/02/2019

HN tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi tại thôn Đồn Sơn

Thôn Đồn Sơn

70

Tốt

2

27/02/2019

Kỷ niêm 64 năm ngày thầy thuốc Việt Nam

Trạm Y tế xã

46

Tốt

3

27/02/2019

HN tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi tại thôn Chí Linh

Thôn Chí Linh

67

Tốt

4

27/02/2019

HN chuyển giao kỹ thuật "Nông nghiệp hữu cơ - Sinh học" tại thôn Đồn Sơn

CTCPTM Thanh niên VN - Thôn Đồn Sơn

80

Tốt

5

27/02/2019

HN quy hoạch khu di tích "Vườn Thượng Uyển" tại thôn Đức Sơn

UBND xã

26

Tốt

6

03/3/2019

Trường THCS tổ chức kỷ niệm ngày 8-3 (Ngày Quốc tế phụ nữ)

BCHCĐ, BGH trường THCS

43

Tốt

7

04/3/2019

Tuyên truyền luật an toàn giao thông đối với học sinh

BGH trường THCS

236

Tốt

8

08/03/2019

Các thôn, tổ liên gia, cơ quan tổ chức kỷ niệm ngày 8/3

 

473

Tốt

9

08/03/2019

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh triển khai kế hoạch phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã

 

25

Tốt

10

13/2/2019

Tổng vệ sinh trường học và đường giao thông liên thôn

THCS

231

Tốt

11

15/03/2019

Tiêm Vác xin cho bà mẹ mang bầu và các cháu nhỏ.

Trạm Y tế xã

80

Tốt

12

15/03/2019

Tuyên truyền phòng chống bệnh dich tả lợn Châu Phi

UBND, Truyền thanh xã

3000

Tốt

13

17/03/2019

Chùa Chí Linh khởi công xây dựng tam bảo

Trụ trì chùa - Ban LĐ thôn Chí Linh

147

 Tốt

14

22/3/2019

Đức Sơn Công bố Quyết định của trụ trì Chùa Đức Sơn và đúc chuông

Làng Đức Sơn

180

Tốt

15

25/03/2019

Tiêm Vác xin cho các cháu nhỏ

Trạm YT xã

86

Tốt

16

26/02/201-25/03/2019

Lớp Võ dân tộc

Chùa Cảnh Huống

157

Tốt

17

26/02/201-25/03/2019

Lớp TDDS của Hội NCT

Hội NCT

120

Tốt

 

 

I.2. Tổng hợp:

- Số lớp:  17

- Số buổi: 25

- Lượt người tham gia: 4767.

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của Trung tâm HTCĐ trong tháng 04/2019

1. Dự kiến các hoạt động:

Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4/2019, chào mừng ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, đáp ứng nhu cầu người học.

- Giáo dục truyền thống thông qua các ngày lễ lớn trong tháng 4/2019. Thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2019 "Thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TƯ, ngày 04/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 13-NQ/TƯ, ngày 06/12/2018 của Ban Chấp hành thị xã về phương hướng nhiệm vụ năm 2019"

- Chăm sóc, phòng dịch bệnh, cho gia súc, gia cầm, cho tôm cá, tiêm phòng bệnh Dại cho chó mèo. Thả cá giống về môi trường tự nhiên, phát triển thêm đàn bò.

- Tổ chức tuyên truyền pháp luật,  không buôn bán, tàng trữ pháo và vật liệu nổ, không vi phạm tệ nạn xã hội, tiếp tục chương trình học tập suốt đời, duy trì phong trào đọc sách, xây dựng xã hội học tập.

- Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng, chống các bệnh theo mùa.

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ cho bà mẹ và trẻ em trong tháng.

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện luật giao thông đường bộ.

- Tuyên truyền, chuyển giao KHKT: Kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh, diệt chuột cho lúa chiêm xuân năm 2019, sản xuất nông nghiệp hưu cơ.

- Duy trì giáo dục bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch đẹp.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động.

- Tiếp tục phong trào thi đua "Quản lý tốt - Dạy thật tốt - Học thật tốt" trong các nhà trường, thực hiện chương trình kỳ II năm học 2018-2019. Tham gia cuộc thi do cấp trên tổ chức.

- Duy trì lớp TDDS của Hội NCT, lớp học võ dân tộc cổ truyền  của Chùa Cảnh Huống, Trường THCS tổ chức dạy môn Đấu vật cho HS.

- Tổ chức tuyên truyền nước sạch và vệ sinh môi trường, các công trình vệ sinh hợp lý ở các thôn xóm. Bảo vệ và nâng cao chất lượng moi trường tự nhiên.

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của Trung tâm HTCĐ phối hợp với các ban ngành, trường học trong xã.

- BCH  Chi đoàn các thôn.

- Các ban, ngành, đoàn thể của 5 thôn.

- Các tầng lớp nhân dân trong xã.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện:       Từ  26/03/2019 đến 25/4/2019

- Địa điểm: Tại nhà văn hóa 5 thôn và hội trường UBND xã, các trường học, trạm y tế, các cơ quan trên địa bàn.

4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Đức nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để Trung tâm HTCĐ xã Yên Đức hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của Trung tâm HTCĐ đạt kết quả tốt.

5. Lực lượng phối kết hợp: 

- Các ban ngành đoàn thể của 5 thôn trên địa bàn. Toàn bộ nhân dân trong xã Yên Đức.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 4 năm 2019. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm  tao điều kiện để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

III. Các đề xuất, kiến nghị:          

(Không có đề nghị).

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu VP. 

T/M BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Toạn


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu