BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2020


UBND XÃ YÊN ĐỨC

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/BC-TTHTCĐYĐ

Yên Đức, ngày 25 tháng 03 năm 2020

 

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2020

 

 
   

 

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 03/2020.

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân xã về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng.

- Ban Giám đốc đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các Ban, Ngành, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, các trường học, triển khai kịp thời các hoạt động trong tháng căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu của người học, thực hiện các nội dung cơ bản trong tháng, tuyên truyền, mở các lớp, thực hiện các chuyên đề về văn hóa xã hội, chuyển giao kỹ thuật, tuyên truyền kiến thức về bảo vệ môi trường... đạt kết quả.

 - Được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các em học sinh, các tầng lớp nhân dân.

2. Khó khăn:

- Kinh phí hạn hẹp, việc tổ chức các lớp học hạn chế, hình thức chưa phong phú, chưa thu hút được nhiều người học tham gia.

- Người học chưa tích cực tham gia các lớp học nghề ngắn hạn.

3. Kết quả tổ chức thực hiện: 

 

TT

Thời gian

Nội dung hoạt động

Đơn vị    thực hiện

Lượt người tham gia

Kết quả

1

26/02/2020

Dân quân tự vệ xã Khai mạc đợt huấn luyên năm 2020

Ban QS xã

30

Tốt

2

26/02/2020

Hội đồng nhân dân xã họp phiên bất thường

HĐND xã

25

Tốt

3

29/02/2020

Tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng.

Các trường, trạm, các thôn xóm

250

Tốt

4

09/03/2020

Họp trực tuyến triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh do covid 19 gây ra

UBND xã

30

Tốt

5

10/3/2020

Tuyên truyền nhiêm vụ phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virut covid 19 gây ra

Truyền thanh xã

3000

Tốt

6

17/03/2020

Hội nghị trực tuyến về việc chỉ đạo công tác phòng chống Covid 19

TT Đảng ủy

25

Tốt

7

25/03/2020

Tiêm phòng cho các cháu nhỏ

Y tế xã

84

Tốt

8

25/03/2020

Tuyên truyền nhiêm vụ phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virut covid 19 gây ra

Truyền thanh xã

3000

Tốt

 

4. Tổng hợp:

- Số lớp: 8

- Số buổi: 12

- Lượt người tham gia: 6444.

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của Trung tâm HTCĐ trong tháng 04/2020.

1. Dự kiến các hoạt động.

Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4/2020, chào mừng ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, đáp ứng nhu cầu người học.

- Tích cực tuyên truyền toàn dân thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thi 16 của Chính phủ, nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virut Covid - 19 gây ra.

- Giáo dục truyền thống thông qua các ngày lễ lớn trong tháng 4/2020. Thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2020.

- Chăm sóc, phòng dịch bệnh, cho gia súc, gia cầm, cho tôm cá, tiêm phòng bệnh Dại cho chó mèo. Thả cá giống về môi trường tự nhiên, phát triển thêm đàn bò.

- Tổ chức tuyên truyền pháp luật,  không buôn bán, tàng trữ pháo và vật liệu nổ, không vi phạm tệ nạn xã hội, tiếp tục chương trình học tập suốt đời, duy trì phong trào đọc sách, xây dựng xã hội học tập.

- Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng, chống các bệnh theo mùa, đặc biệt dịch bệnh viêm phổi cấp do virut Covid - 19 gây ra.

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ cho bà mẹ và trẻ em trong tháng.

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện luật giao thông đường bộ.

- Tuyên truyền, chuyển giao KHKT: Kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh, diệt chuột cho lúa chiêm xuân năm 2020, sản xuất nông nghiệp hưu cơ.

- Duy trì giáo dục bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch đẹp.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động.

- Tiếp tục phong trào thi đua "Quản lý tốt - Dạy thật tốt - Học thật tốt" trong các nhà trường, tham gia dạy học trực tuyến thực hiện chương trình kỳ II năm học 2019-2020. Chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia cuộc thi do cấp trên tổ chức.

- Tổ chức tuyên truyền nước sạch và vệ sinh môi trường, các công trình vệ sinh hợp lý ở các thôn xóm. Bảo vệ và nâng cao chất lượng moi trường tự nhiên.

2. Đối tượng tham gia

- Ban Giám đốc Trung tâm HTCĐ xã Yên Đức;.

- Các ban,  ngành, đoàn thể,  tổ chức xã hội, học sinh các trường học trong xã.

- Các tầng lớp nhân  dân trong toàn xã.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện: Từ 26/3/2019 đến 25/4/2019

- Địa điểm: Hội trường UBND xã,  nhà văn hóa các thôn, Trạm y tế, các trường học trong xã Yên Đức.

4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 4 năm 2019; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, tạo điều kiện giúp đỡ để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch. Kết hợp các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, trường học để thực hiện.

- Lực lượng phối kết hợp: Các ban, ngành, đoàn thể , tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân trong xã.

III. Kinh phí tổ chức

- Trung tâm HTCĐ xã.

- UBND xã.

- Xã hội hóa.

IV. Các đề xuất, kiến nghị:  (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu VP. 

TM BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Toạn

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu