KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2020


UBND XÃ YÊN ĐỨC

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

––––––––––––

Số: 02/KH-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

Yên Đức, ngày 23 tháng 01 năm 2020.

 

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2020

 

- Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo công tác của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều về hoạt động của các TTHTCĐ xã, phường tháng 02/2020;

- Căn cứ tình hình thực tế địa phương xã Yên Đức;

- Căn cứ kết quả điều tra  nhu cầu học tập của nhân dân;

Ban Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng  xã Yên Đức xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 02/2020  cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

 Phát động phong trào thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 02/2020, chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, đáp ứng nhu cầu người học.

- Giáo dục truyền thống thông qua các ngày lễ lớn trong tháng 02/2020. Thực hiện giao quân đầy đủ trong đợt nhập ngũ năm 2020.

- Chăm sóc, phòng dịch bệnh, chống rét cho gia súc, gia cầm.

- Tư vấn tổ chức tốt các hoạt động VH TT, Lễ-Hội trong xã.

- Tổ chức tuyên truyền pháp luật; Tiếp tục tuyên truyền thực hiện luật giao thông đường bộ, an toàn giao thông, không buôn bán, tàng trữ pháo và vật liệu nổ, không đốt thả đèn trời, tiếp tục chương trình học tập suốt đời, duy trì phong trào đọc sách, xây dựng xã hội học tập.

- Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng, chống các bệnh theo mùa. Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ cho bà mẹ và trẻ em trong tháng.

- Tuyên truyền chuyển giao kỹ thuật: Kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh cho lúa chiêm xuân năm 2020, triển khai cấy lúa chất lượng cao.

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch đẹp.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện an toàn thực phẩm,

- Tiếp tục phong trào thi đua "Quản lý tốt- Dạy thật tốt-Học thật tốt" mừng Đảng, mừng xuân 2020 trong các nhà trường, thực hiện chương trình kỳ II năm học 2019-2020. Tham gia cuộc thi do cấp trên tổ chức.

- Tổ chức tuyên truyền nước sạch và vệ sinh môi trường, các công trình vệ sinh hợp lý ở các thôn xóm.

2. Đối tượng tham gia

- Ban Giám đốc TTHTCĐ xã Yên Đức;.

- Các ban,  ngành, đoàn thể,  tổ chức xã hội, học sinh các trường học trong xã.

- Các tầng lớp nhân  dân trong toàn xã.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện: Từ 26/01/2020 - 25/02/2020

- Địa điểm: Hội trường UBND xã,  nhà văn hóa các thôn, Trạm y tế, các trường học trong xã Yên Đức.

4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 02 năm 2020; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, tạo điều kiện giúp đỡ để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch. Kết hợp các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, trường học để thực hiện.

 - Lực lượng phối kết hợp: Các ban, ngành, đoàn thể , tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân trong xã.

5. Kinh phí tổ chức

          - Ngân sách hoạt động của Trung tâm HTCĐ xã Yên Đức

          - UBND xã Yên Đức;

          - Các trường học;

          - Các  dự án, Xã hội hóa.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã

- Trung tâm HTCĐ xã  t/h;

- Lưu VP.

T/M BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Toạn


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu