Xuất bản thông tin

CÁC HOẠT ĐÔNG KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT

CÁC HOẠT ĐÔNG KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT

Ngay từ khi được thành lập, Mặt trận đoàn kết các dân tộc Việt nam đã giữ vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc giành độc lập và thống nhất đất nước. Ngày nay trong thời kỳ đổi mới, mặt trận toàn dân đoàn kết luôn phát huy được tinh thần đó. Để đánh giá thành tích trong năm qua các Ban mặt trận trong xã Yên Đức tổng kết công tác năm 2016 nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận đoàn kết các dân tộc Việt nam 18/11/1930-18/11/2016.