Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 597/PGD&ĐT Hoi nghi tap huan CBQL - GV Trung tam HTCD.doc 01/11/12
2 550A/PGD&ĐT Nhiem vu_ quyen loi_ quyen han cua giao vien cong tac tai TT HTCD.pdf 01/11/12
3 632/PGD&ĐT Tham quan, hoc tap cong tac to chuc trien khai hoat dong cac TTHTCD tai tinh Hoa Binh.doc 01/11/12
4 580/KHPGD&ĐT To chuc huong ung tuan le hoc tap suot doi nam 2012.pdf 01/11/12
5 715/PGD&ĐT V v_ Tiep tuc tang cuong hoat dong cua TTHTCD cac xa, thi tran.doc 05/12/12
6 715/PGD&ĐT V v_ Trieu tap hoi nghi giao ban biet phai vien Trung tam hoc tap cong dong.doc 08/11/12
7 590/PGD&ĐT Ve viec dieu dong giao vien tang cuong sang cac trung tam hoc tap cong dong cac xa thi tran..pdf 01/11/12
Hiển thị 7 mục.
trong 1