TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 NĂM 2017


UBND XÃYÊN ĐỨC

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

 

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 NĂM 2017

TT

Nội dung bồi dưỡng, học tập

Số lớp

đã mở

Số lượt người tham gia

1

Tập huấn kiến thức dạy khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế.

0

0

2

Đào tạo nghề.

1

120

3

Tuyên truyền các Nghị quyết, Pháp luật, kết luận của Trung ương, của tỉnh, các ngày lễ lớn.

0

0

4

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

0

0

5

Tuyên truyền về phát triển kinh tế.

2

5000

6

Tuyên truyền về chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, kỹ năng sống.

2

2600

7

Tuyên truyền, bảo vệ môi trường, khí hậu.

3

613

8

Tuyên truyền về Y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm.

0

0

9

Xây dựng xã hội học tập.

2

960

10

Xây dựng nông thôn mới.

0

0

11

Phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn xã hội.

0

0

12

Kiến thức tin học, ngoại ngữ.

0

0

13

Dân số, gia đình, chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em.

1

75

14

Xoá đói giảm nghèo.

0

0

15

An ninh, quốc phòng, biên giới, hải đảo.

0

0

16

Lớp học xóa mù chữ, phụ đạo, học âm nhạc, hội hoạ…

0

0

17

An toàn giao thông.

0

0

18

Thể dục, thể thao.

2

330

19

Công tác Hội, công tác cộng đồng.

1

23

20

Chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi.

2

2534

21

Tuyên truyền về văn hoá, xã hội.

0

0

22

Tập huấn nghiệp vụ: Du lịch, hành chính.

0

0

23

Các lớp khác.

0

0

 

Tổng cộng

16

12255

 

NGƯỜI BÁO CÁO

 

 

 

 

Bùi Long Biên

TM. BAN GIÁM ĐỐC TTHTCĐ

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Toạn


No comments yet. Be the first.