TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 NĂM 2016


UBND XÃ YÊN ĐỨC

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

 

 

TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 NĂM 2016

 

TT

Nội dung bồi dưỡng, học tập

Số lớp đã mở

Số lượt người tham gia

Ghi chú

1

Tập huấn kiến thức dạy khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế

1

75

 

2

Đào tạo nghề

1

205

4Buổi

3

Tuyên truyền các Nghị quyết, Pháp luật, kết luận của Trung ương, của tỉnh, các ngày lễ lớn

2

5200

 

4

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

0

 

5

Tuyên truyền về phát triển kinh tế

1

2600

 

6

Tuyên truyền về chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, kỹ năng sống

2

277

 

7

Tuyên truyền, bảo vệ môi trường, khí hậu

1

70

 

8

Tuyên truyền về Y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm

0

0

 

9

Xây dựng xã hội học tập

1

260

 

10

Xây dựng nông thôn mới

0

0

 

11

Phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn xã hội

0

0

 

12

Kiến thức tin học, ngoại ngữ

2

160

8buổi

13

Dân số, gia đình, chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em

2

233

 

14

Xoá đói giảm nghèo

0

0

 

15

An ninh, quốc phòng, biên giới, hải đảo

0

0

 

16

Lớp học xoá mù chữ, phụ đạo, học âm nhạc, hội hoạ…

0

0

 

17

An toàn giao thông

0

0

 

18

Thể dục, thể thao

1

500

 

19

Công tác Hội, công tác cộng đồng

2

390

 

20

Chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi

0

0

 

21

Tuyên truyền về văn hoá, xã hội

0

0

 

22

Tập huấn nghiệp vụ: Du lịch, hành chính

0

0

 

23

Các lớp khác

0

0

 

 

Tổng cộng

16

9970

 

 

      NGƯỜI LẬP BIỂU

 

 

 

 

Bùi Long Biên

TM BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Trịnh Văn Toạn


No comments yet. Be the first.