TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA TTHTCĐ THÁNG 10/2016


UBND XÃ YÊN ĐỨC

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

 

 

TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA TTHTCĐ THÁNG 10/2016

 

TT

Nội dung bồi dưỡng, học tập

Số lớp đã mở

Số lượt người tham gia

Ghi chú

1

Tập huấn kiến thức dạy khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế

0

0

 

2

Đào tạo nghề

3

240

 

3

Tuyên truyền các Nghị quyết, Pháp luật, kết luận của Trung ương, của tỉnh, các ngày lễ lớn

2

5000

 

4

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

0

0

 

5

Tuyên truyền về phát triển kinh tế

0

0

 

6

Tuyên truyền về chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, kỹ năng sống

3

170

 

7

Tuyên truyền, bảo vệ môi trường, khí hậu

1

170

 

8

Tuyên truyền về Y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm

0

0

 

9

Xây dựng xã hội học tập

2

2526

 

10

Xây dựng nông thôn mới

2

2505

 

11

Phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn xã hội

0

0

 

12

Kiến thức tin học, ngoại ngữ

2

130

 

13

Dân số, gia đình, chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em

0

0

 

14

Xoá đói giảm nghèo

0

0

 

15

An ninh, quốc phòng, biên giới, hải đảo

0

0

 

16

Lớp học xoá mù chữ, phụ đạo, học âm nhạc, hội hoạ…

0

0

 

17

An toàn giao thông

1

73

 

18

Thể dục, thể thao

1

150

 

19

Công tác Hội, công tác cộng đồng

0

0

 

20

Chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi

3

18

 

21

Tuyên truyền về văn hoá, xã hội

2

2747

 

22

Tập huấn nghiệp vụ: Du lịch, hành chính

0

0

 

23

Các lớp khác

1

215

 

 

Tổng cộng

21

13944

 

 

      NGƯỜI LẬP BIỂU

 

 

 

Bùi Long Biên

TM BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Toạn

 


No comments yet. Be the first.