KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ THÁNG 12 NĂM 2015


Trung tâm học tập cộng đồng KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ
Xã: Yên Đức     Tháng: 12 năm 2015    
               
TT Nội dung  Số lớp Thời gian  Lượt người tham gia Đơn vị phối hợp Tổng kinh phí   Nguồn kinh phí 
1 Học chương trình xóa mù chữ 0 0 0      
2 Học nghề ngắn hạn 0 0 0      
3 Các chuyên đề            
       a, Giáo dục pháp luật 3 3 6000 UBND xã, Ban tư pháp,Phòng tư pháp TX    
       b, Giáo dục sức khỏe 4 4 2152 TTHTCĐ-Trạm Ytế, TT Ytế Đông Triều    
       c, Giáo dục môi trường 12 12 527 UBND xã, TTHTCĐ-Trạm Ytế, trường học, các thôn    
       d, Văn hóa xã hội 8 8 4235 UBND xã, TTHTCĐ-Ban VH, CT du lịch Làng Việt    
       e,  Phát triển kinh tế 2 2 3800 TTHTCĐ,HTXDVNN, Phòng NN thị xã, CT giống cây trồng Hải Dương    
       g, Giáo dục kỹ năng sống 0 0 0 CA,QS,Các ban nghành, Hội    
4 Hoạt động văn nghệ, thể thao 0 0 0 Hội NCT, Hội văn hóa văn nghệ, Đội văn nghệ, Đoàn TN, các trường học    
5 Hoạt động của các câu lạc bộ 8 8 240 Câu lạc bộ TD dưỡng sinh, CLB thơ    
               
  Số tin bài 5          
6 Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh 8     Đài truyền thanh xã    
            NGƯỜI LẬP BIỂU
               
               
            Bùi Long Biên
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

No comments yet. Be the first.