KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ THÁNG 10/2015


Trung tâm học tập cộng đồng KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ
Xã: Yên Đức     Tháng: 10 năm 2015    
               
TT Nội dung  Số lớp Thời gian  Lượt người tham gia Đơn vị phối hợp Tổng kinh phí   Nguồn kinh phí 
1 Học chương trình xóa mù chữ 0 0 0      
2 Học nghề ngắn hạn 0 0 0      
3 Các chuyên đề            
       a, Giáo dục pháp luật 1 1 1960 UBND xã, Ban tư pháp,Phòng tư pháp TX    
       b, Giáo dục sức khỏe 2 2 105 TTHTCĐ-Trạm Ytế, TT Ytế Đông Triều    
       c, Giáo dục môi trường 3 3 110 UBND xã, TTHTCĐ-Trạm Ytế, trường học, các thôn    
       d, Văn hóa xã hội 12 12 795 UBND xã, TTHTCĐ-Ban VH, CT du lịch Làng Việt    
       e,  Phát triển kinh tế 1 1 1600 TTHTCĐ,HTXDVNN, Phòng NN thị xã, CT giống cây trồng Trung ương    
       g, Giáo dục kỹ năng sống 0 0 0 CA,QS,Các ban nghành, Hội    
4 Hoạt động văn nghệ, thể thao 5 5 115 Hội NCT, Hội văn nghệ, Đoàn TN, các trường học    
5 Hoạt động của các câu lạc bộ 7 7 140 Câu lạc bộ TD dưỡng sinh, CLB thơ    
               
  Số tin bài 4          
6 Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh 8   12800      
            NGƯỜI LẬP BIỂU
               
               
            Bùi Long Biên
               

No comments yet. Be the first.