BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TTHTCĐ THÁNG 6 NĂM 2016


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ YÊN ĐỨC      
  BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TTHTCĐ THÁNG 6 NĂM 2016
         
TT Nội dung bồi dưỡng, học tập Số lớp đã mở  Số người tham gia Ghi chú
1 Tập huấn kiến thức dạy khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế 0 0  
2 Đào tạo nghề 0 0  
3 Tuyên truyền các Nghị quyết, Pháp luật, kết luận của Trung ương, của tỉnh, các ngày lễ lớn 0 0  
4 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 0 0  
5 Tuyên truyền về phát triển kinh tế 0 0  
6 Tuyên truyền về chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, kỹ năng sống 5 4156  
7 Tuyên truyền, bảo vệ môi trường, khí hậu 0 0  
8 Tuyên truyền về Y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm 0 0  
9 Xây dựng xã hội học tập 1 8  
10 Xây dựng nông thôn mới 0 0  
11 Phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn xã hội 0 0  
12 Kiến thức tin học, ngoại ngữ 2 540  
13 Dân số, gia đình, chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em 1 250  
14 Xoá đói giảm nghèo 0 0  
15 An ninh, quốc phòng, biên giới, hải đảo 1 70  
16 Lớp học xoá mù chữ, phụ đạo, học âm nhạc, hội hoạ… 0 0  
17 An toàn giao thông 0 0  
18 Thể dục, thể thao 0 0  
19 Công tác Hội, công tác cộng đồng 3 194  
20 Chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi 0 0  
21 Tuyên truyền về văn hoá, xã hội 1 6000  
22 Tập huấn nghiệp vụ: Du lịch, hành chính 0 0  
23 Các lớp khác 7 870  
  Tổng cộng 21 12088  
         
  T/M GIÁM ĐỐC TTHTCĐ XÃ YÊN ĐỨC Người báo cáo  
  PHÓ GIÁM ĐỐC      
  (Đã ký)      
         
         
       
  Trịnh Văn Toạn Bùi Long Biên  
         

No comments yet. Be the first.