BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TT HTCĐ THÁNG 01 NĂM 2016


           UBND XÃ YÊN ĐỨC      
TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG      
  BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TT HTCĐ THÁNG 01 NĂM 2016  
         
TT Nội dung bồi dưỡng, học tập Số lớp đã mở  Số người tham gia Ghi chú
1 Tập huấn kiến thức dạy khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế 1 36  
2 Đào tạo nghề 0 0  
3 Tuyên truyền các Nghị quyết, Pháp luật, kết luận của Trung ương, của tỉnh, các ngày lễ lớn 3 4244  
4 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 0 0  
5 Tuyên truyền về phát triển kinh tế 1 2100  
6 Tuyên truyền về chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, kỹ năng sống 0 0  
7 Tuyên truyền, bảo vệ môi trường, khí hậu 0 0  
8 Tuyên truyền về Y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm 0 0  
9 Xây dựng xã hội học tập 1 243  
10 Xây dựng nông thôn mới 1 120  
11 Phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn xã hội 1 2100  
12 Kiến thức tin học, ngoại ngữ 2 58  
13 Dân số, gia đình, chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em 1 71  
14 Xoá đói giảm nghèo 0 0  
15 An ninh, quốc phòng, biên giới, hải đảo 1 2100  
16 Lớp học xoá mù chữ, phụ đạo, học âm nhạc, hội hoạ… 0 0  
17 An toàn giao thông 0 0  
18 Thể dục, thể thao 1 18  
19 Công tác Hội, công tác cộng đồng 12 2055  
20 Chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi 2 4200  
21 Tuyên truyền về văn hoá, xã hội 0 0  
22 Tập huấn nghiệp vụ: Du lịch, hành chính 0 0  
23 Các lớp khác 0 0  
  Tổng cộng 27 17345  
         
  T/M GIÁM ĐỐC TT HTCĐ XÃ YÊN ĐỨC Người báo cáo  
  PHÓ GIÁM ĐỐC      
         
         
         
       
  Trịnh Văn Toạn Bùi Long Biên  

No comments yet. Be the first.