KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2017


UBND XÃ YÊN ĐỨC

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

 

Số: 08/KH-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Yên Đức, ngày 25 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2017

           

- Căn cứ vào sự chỉ dạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

- Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Đức 

-  Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

- Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

- Căn cứ tình hình hoạt động của TT HTCĐ xã

Trung tâm HTCĐ xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 8/2017 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Dự kiến các hoạt động.

- Tiếp tục tuyên truyền phòng chống tai nạn và đuối nước.          

- Tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an ninh, an toàn giao thông, mọi người đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện.

- Phối hợp với Ban chỉ đạo hoạt động hè 2017, Đoàn xã, các chi đoàn thôn  tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 8,  Phối hợp tổ chức các hoạt động uống nước nhớ nguồn..Hội trại thanh, thiếu niên hè 2017.

- Tiếp tục duy trì lớp học tiếng Anhh tại Công ty TNHH du lịch Làng quê Yên Đức.

- Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các lớp chuyển giao KHKT: Phòng trừ sâu, bệnh, ốc biêu vàng cho  lúa vụ mùa năm 2017.

- Tiếp tục chương trình học tập suốt đời, học tập tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Phối hợp các trường  chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết cho năm học 2017-2018, tổ chức tham gia các cuộc thi do cấp trên tổ chức.

- Tuyên truyền, giáo dục kiến thức phòng chống các dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tiêm phòng thường kỳ cho trẻ em theo chương trình tiêm chủng mở rộng.

- Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, Luật bình đẳng giới, luật bảo vệ trẻ em, phòng chống TNXH và Luật phòng chống mua bán người.

- Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh của CLBDS (Hội người cao tuổi).

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

- Giáo dục môi trường, vệ sinh đồng ruộng, sử dụng chế phẩm sinh học. Vệ sinh môi trường thường kỳ.

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của TT HTCĐ phối hợp với các ban ngành, trường học trong xã.

- BCH  chi đoàn các thôn.

- Các ban ngành đoàn thể của 5 thôn.

- Toàn bộ nhân dân trong xã.

  3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện:       Từ  26/7/2017 - 25/8/2017

- Địa điểm: Tại nhà văn hóa 5 thôn và hội trường UBND xã ,các trường học, trạm y tế, các cơ quan trên địa bàn.

4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Đức nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TTHTCĐ đạt kết quả tốt.

5. Lực lượng phối kết hợp: 

- Các ban ngành đoàn thể của 5 thôn trên địa bàn, toàn bộ nhân dân trong xã Yên Đức.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 8 năm 2017. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm  tạo điều kiện để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

II. Kinh phí tổ chức

- TT HTCĐ xã cấp.

- UBND xã YĐ.

- Xã hội hóa.

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu VP. 

TM BAN GIÁM ĐỐC

P.GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Toạn


No comments yet. Be the first.