KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2017


UBND XÃ YÊN ĐỨC

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

 

 
 

 

 

 

Số: 11/KH-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

Yên Đức, ngày 24 tháng 9  năm 2017

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2017

           

- Căn cứ vào sự chỉ dạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

- Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Đức 

-  Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

- Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

- Căn cứ tình hình hoạt động của TT HTCĐ xãYên Đức

Trung tâm HTCĐ xã Yên Đức xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 10/2017 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Dự kiến các hoạt động.

- Tuyên truyền, tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017" tại Trung tâm HTCĐ.

- Tiếp tục tuyên truyền phòng chống tai nạn và đuối nước. Duy trì các lớp học bơi.    

- Tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an ninh, Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, an toàn giao thông, mọi người đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện.

- Phối hợp với Đoàn xã, các Chi đoàn thôn, các tổ chức hội, các trường học  tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 10/2017, tổ chức trung thu cho các cháu tại các thôn, trường học

- Tiếp tục duy trì lớp học tiếng Anh tại CTy TNHH Du lịch Làng quê Yên Đức.

- Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các lớp chuyển giao KHKT: Phòng trừ sâu, bệnh, ốc biêu vàng, chăm bón,  thu hoạch  lúa vụ mùa năm 2017.

- Tiếp tục chương trình học tập suốt đời, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Phối hợp các trường  chuẩn bị tốt các điều kiên cần thiết cho việc dạy và học năm học 2017-2018 và tham gia các cuộc thi do cấp trên tổ chức.

- Tuyên truyền, giáo dục kiến thức phòng chống các dịch bệnh theo mùa, sốt xuất huyết, vi rút zika, sốt xuất huyết, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tiêm phòng định kỳ cho bà mẹ và trẻ em theo chương trình tiêm chủng quốc gia .

- Tuyên truyền Luật bình đẳng giới, Luật hôn nhân và gia đình, Luật trẻ em.

- Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh của CLBDS (Hội người cao tuổi). Lớp học võ cổ truyền dân tộc tại Chùa Cảnh Huống.

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, tôn tạo chăm sóc nhà bia.

- Giáo dục môi trường, vệ sinh đồng ruộng, sử dụng chế phẩm sinh học. Vệ sinh môi trường thường kỳ.

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên của Trung tâm HTCĐ (Ban giám đốc, các giáo viên)  phối hợp với các ban ngành, trường học, trạm ytế trong xã.

- BCH  chi đoàn các thôn.

- Các ban ngành đoàn thể của 5 thôn.

- Các tầng lớp nhân dân trong xã.

 3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện:       Từ  26/9/2017 - 25/10/2017

- Địa điểm: Tại nhà văn hóa 5 thôn và hội trường UBND xã , các trường học, trạm y tế, các cơ quan trên địa bàn.

4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Đức nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của Trung tâm HTCĐ đạt kết quả tốt.

5. Lực lượng phối kết hợp: 

- Các ban ngành đoàn thể của 5 thôn trên địa bàn, các tầng lớp nhân dân trong xã Yên Đức.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 10 năm 2017 của Trung tâm HTCĐ xã Yên Đức, đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm  tạo điều kiện để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

II. Kinh phí tổ chức

- Trung tâm HTCĐ xã cấp.

- UBND xã YĐ.

- Xã hội hóa.

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website Trung tâm HTCĐ;

- Lưu VP. 

T/M BAN GIÁM ĐỐC

P.GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

Trịnh Văn Toạn

 


No comments yet. Be the first.