THỐNG KÊ CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 NĂM 2018


THỐNG KÊ CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 NĂM 2018

TT

Tên hoạt động giáo dục

Số lớp (chuyên đề)

Số lượt người tham gia

Ghi chú

1

Học chương trình xóa mù chữ, giáo dục trương trình sau biết chữ

0

0

 

2

Học nghề ngắn hạn

0

0

 

3

Chuyên đề Giáo dục pháp luật

1

25

 

4

Chuyên đề  Giáo dục sức khỏe

3

727

 

5

Chuyên đề Giáo dục môi trường

2

207

 

6

Chuyên đề Văn hóa xã hội

3

411

 

7

Chuyên đề Phát triển kinh tế

1

3000

 

8

Chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống

3

831

 

9

Chuyên đề của chương trình khác

5

302

 

10

Các chương trình văn nghệ, thể dục thể thao được phổ biến

2

220

 

 

Tổng

19

5723

 

 

 

Người lập biểu

 

 

 

Bùi Long Biên

T/M BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Toan


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu