THÔNG KÊ BÁO CÁO HĐ CỦA TTHTCĐ THÁNG 2 NĂM 2018


THỐNG KÊ CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 NĂM 2018

TT

Tên hoạt động giáo dục

Số lớp (chuyên đề)

Số lượt người tham gia

Ghi chú

1

Học chương trình xóa mù chữ, giáo dục trương trình sau biết chữ

0

0

 

2

Học nghề ngắn hạn

 

 

 

3

Chuyên đề Giáo dục pháp luật

 

 

 

4

Chuyên đề  Giáo dục sức khỏe

1

86

 

5

Chuyên đề Giáo dục môi trường

1

270

 

6

Chuyên đề Văn hóa xã hội

 

 

 

7

Chuyên đề Phát triển kinh tế

 

 

 

8

Chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống

 

 

 

9

Chuyên đề của chương trình khác

7

660

 

10

Các chương trình văn nghệ, thể dục thể thao được phổ biến

1

65

 

 

Tổng

10

1071

 

 

 

Người lập biểu

 

 

 

Bùi Long Biên

T/M BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Toan


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu