KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2018


UBND XÃ YÊN ĐỨC

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

––––––––––––

Số: 14/KH-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

Yên Đức, ngày 25 tháng 11 năm 2018.

 

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2018

 

- Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo công tác của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều về hoạt động của các Trung tâm HTCĐ xã, phường tháng 12/2018 ;

- Căn cứ tình hình thực tế địa phương xã Yên Đức;

-  Căn cứ kết quả điều tra  nhu cầu học tập của nhân dân;

Ban Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng  xã Yên Đức xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 12/2018  cụ thể như sau:

1. Dự kiến các hoạt động cơ bản

 Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 12, các hoạt động thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, đáp ứng nhu cầu người học.

- Giáo dục truyền thống, nhân kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Quốc phòng toàn dân (22/12).

- Chăm sóc, phòng bệnh cho gia súc, gia cầm.

- Các đoàn thể tổ chức tổng kết năm 2018.

- Tổ chức tuyên truyền pháp luật, tiếp tục chương trình học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

- Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng, chống các bệnh mùa đông; duy trì lớp TDDS của Hội NCT; Lớp học võ cổ truyền dân tộc tại chùa Cảnh Huống.

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ cho bà mẹ và trẻ em trong tháng.

- Tuyên truyền, tiêm phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm.

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện luật an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn thương tích và đuối nước.

- Tuyên truyền chuyển giao KHKT: Kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh cho lúa chiêm xuân năm 2018- 2019, triển khai cấy lúa cao sản.

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch đẹp.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục phong trào thi đua "Quản lý tốt- Dạy thật tốt-Học thật tốt" trong các nhà trường, chuẩn bị tốt cho HS thi học kỳ I năm học 2018-2019, tham gia cuộc thi do cấp trên tổ chức.

- Tổ chức tuyên truyền nước sạch và vệ sinh môi trường, các công trình vệ sinh hợp lý ở các thôn xóm.

- Tuyên truyền tiết kiệm điện, nước, bảo vệ tài sản công.

2. Đối tượng tham gia

- Ban Giám đốc Trung tâm HTCĐ xã Yên Đức;.

- Các ban,  ngành, đoàn thể,  tổ chức xã hội, học sinh các trường học trong xã.

- Các tầng lớp nhân  dân trong toàn xã.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện: Từ 26/11/2018 đến 25/12/2018

- Địa điểm: Hội trường UBND xã,  nhà văn hóa các thôn, Trạm y tế, các trường học trong xã Yên Đức.

4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 12 năm 2018; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, tạo điều kiện giúp đỡ để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch. Kết hợp các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, trường học để thực hiện.

 - Lực lượng phối kết hợp: Các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân trong xã.

5. Kinh phí tổ chức

          - Ngân sách hoạt động của Trung tâm HTCĐ xã Yên Đức

          - UBND xã Yên Đức;

          - Các trường học;

          - Các  dự án, Xã hội hóa.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã

- Trung tâm HTCĐ xã  t/h;

- Lưu VP.

T/M BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Toạn


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu